پایگاه مطالعات ایران شناسی

نام پایگاه

وب سایت

درباره پایگاه


فصل نامه مطالعات ایران شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان پاییز ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است. مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود.


پژوهشهای ایرانشناسی

دوفصلنامة پژوهش­‌های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی است در زمینۀ تاریخ فرهنگ، زبان و ادب و تمدن ایران، حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­‌شود. این مجله به منظور گسترش تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و سنن ایرانی اهتمام دارد و مقالاتی که در این حوزه نگاشته شده‌اند، پذیرش می‌نماید.