آتشکده گل سرخدان

سه آتشكده گل سرخدان كهگیلویه هر یك به فاصله پنجاه متری از هم قرار دارند.مقدسی این سه آتشكده را به نام كتیبه المجوس یا آتشكده آتش پرستان نام میبرد و مردم محلی نیز این محل را سه گنبدان می نامند.این بناها در پای كوه تیزنگ قرار دارند و از گچبری برای تزیین آنها استفاده شده است.