تماس با ما

تفلیس، منطقه سابورتالو ، خیابان بووی ، شماره ۸۰ / ۸۲ ، کد پستی ۱۶۰. تلفن : ۷۲- ۲۲۵۳۳۷۰ (۳۲) ۰۰۹۹۵
80/82 Lvovi St, Saburtalo dist, Tbilisi 0160. Tel: +995 32 2253370-72